Updated Privacy Policy

We may collect game-related statistics and error reporting/crash data to help us improve our games. This data is stored on our servers or servers that we host on the cloud, such as Microsoft Azure or Amazon Web Services.

If you choose to register for our forums, we will store the personal information, including email address, which you provide to us. Visiting our website(s) and forums may use cookies to store session information, preferences, and remember your login across sessions. Users that do not wish to use cookies can either reject them, which my impact website functionality, or delete them after finishing visiting our website(s). Like most website, visiting our website will generate log entries which contains information such as the IP address that visited and which pages were accessed.

Unless compelled by law, we never give your personal details to a third party. We do not share any information about you with advertisers or anybody else. We will never send you unsolicited e-mail.

We might update this policy from time to time.
我们可能会收集与游戏相关的统计数据和错误报告/崩溃数据,以帮助我们改进游戏。这些数据存储在我们的服务器或我们在云上托管的服务器上,例如 Microsoft Azure 或 Amazon Web Services。

如果您选择注册我们的论坛,我们将存储您提供给我们的个人信息,包括电子邮件地址。访问我们的网站和论坛可能会使用 cookie 来存储会话信息、偏好并记住您在各个会话中的登录信息。不想使用 cookie 的用户可以拒绝它们,这会影响网站的功能,或者在完成访问我们的网站后将其删除。像大多数网站一样,访问我们的网站会生成日志条目,其中包含访问的 IP 地址和访问的页面等信息。

除非法律强制,否则我们绝不会将您的个人详细信息提供给第三方。我们不会与广告商或其他任何人分享有关您的任何信息。我们绝不会向您发送未经请求的电子邮件。

我们可能会不时更新此政策。我們可能會收集與遊戲相關的統計數據和錯誤報告/崩潰數據,以幫助我們改進遊戲。這些數據存儲在我們的服務器或我們在雲上託管的服務器上,例如 Microsoft Azure 或 Amazon Web Services。

如果您選擇註冊我們的論壇,我們將存儲您提供給我們的個人信息,包括電子郵件地址。訪問我們的網站和論壇可能會使用 cookie 來存儲會話信息、偏好並記住您在各個會話中的登錄信息。不想使用 cookie 的用戶可以拒絕它們,這會影響網站的功能,或者在完成訪問我們的網站後將其刪除。像大多數網站一樣,訪問我們的網站會生成日誌條目,其中包含訪問的 IP 地址和訪問的頁面等信息。

除非法律強制,否則我們絕不會將您的個人詳細信息提供給第三方。我們不會與廣告商或其他任何人分享有關您的任何信息。我們絕不會向您發送未經請求的電子郵件。

我們可能會不時更新此政策。


We kunnen spelgerelateerde statistieken en foutrapportage/crashgegevens verzamelen om ons te helpen onze spellen te verbeteren. Deze gegevens worden opgeslagen op onze servers of servers die wij in de cloud hosten, zoals Microsoft Azure of Amazon Web Services.

Als u ervoor kiest om u te registreren voor onze forums, slaan we de persoonlijke informatie, inclusief e-mailadres, op die u aan ons verstrekt. Als u onze website(s) en forums bezoekt, kunnen cookies worden gebruikt om sessie-informatie en voorkeuren op te slaan en om uw login voor verschillende sessies te onthouden. Gebruikers die geen cookies willen gebruiken, kunnen ze ofwel weigeren, wat mijn websitefunctionaliteit beïnvloedt, ofwel ze verwijderen nadat ze onze website(s) hebben bezocht. Zoals bij de meeste websites, genereert het bezoeken van onze website loggegevens die informatie bevatten zoals het bezochte IP-adres en welke pagina’s zijn geopend.

Tenzij wettelijk verplicht, geven we uw persoonlijke gegevens nooit aan een derde partij. We delen geen informatie over u met adverteerders of iemand anders. We sturen je nooit ongevraagd e-mail.

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken.Nous pouvons collecter des statistiques liées au jeu et des rapports d’erreur/données de plantage pour nous aider à améliorer nos jeux. Ces données sont stockées sur nos serveurs ou sur des serveurs que nous hébergeons sur le cloud, tels que Microsoft Azure ou Amazon Web Services.

Si vous choisissez de vous inscrire à nos forums, nous conserverons les informations personnelles, y compris l’adresse e-mail, que vous nous fournissez. La visite de nos sites Web et forums peut utiliser des cookies pour stocker les informations de session, les préférences et mémoriser votre connexion d’une session à l’autre. Les utilisateurs qui ne souhaitent pas utiliser de cookies peuvent soit les rejeter, ce qui a un impact sur la fonctionnalité du site Web, soit les supprimer après avoir terminé de visiter notre ou nos sites Web. Comme la plupart des sites Web, la visite de notre site Web générera des entrées de journal contenant des informations telles que l’adresse IP visitée et les pages consultées.

Sauf obligation légale, nous ne communiquons jamais vos données personnelles à un tiers. Nous ne partageons aucune information vous concernant avec des annonceurs ou qui que ce soit d’autre. Nous ne vous enverrons jamais de courrier électronique non sollicité.

Nous pouvons mettre à jour cette politique de temps à autre.Saatamme kerätä peleihin liittyviä tilastoja ja virheraportointi-/kaatumistietoja auttaaksemme meitä parantamaan pelejämme. Nämä tiedot tallennetaan palvelimillemme tai palvelimille, joita isännöimme pilvessä, kuten Microsoft Azure tai Amazon Web Services.

Jos päätät rekisteröityä foorumeillemme, tallennamme meille antamasi henkilötiedot, mukaan lukien sähköpostiosoitteen. Verkkosivustoillamme ja foorumeillamme vieraileminen voi käyttää evästeitä istuntotietojen ja asetusten tallentamiseen ja kirjautumisesi muistamiseen istuntojen aikana. Käyttäjät, jotka eivät halua käyttää evästeitä, voivat joko hylätä ne, mikä vaikuttaa sivuston toimivuuteen, tai poistaa ne vierailtuaan verkkosivuillamme. Kuten useimmat verkkosivustot, verkkosivustollamme vieraileminen luo lokimerkintöjä, jotka sisältävät tietoja, kuten vieraillun IP-osoitteen ja millä sivuilla on käyty.

Ellei laki niin velvoita, emme koskaan luovuta henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle. Emme jaa sinua koskevia tietoja mainostajille tai kenellekään muulle. Emme koskaan lähetä sinulle ei-toivottuja sähköpostiviestejä.

Saatamme päivittää tätä käytäntöä ajoittain.Wir können spielbezogene Statistiken und Fehlerberichte/Absturzdaten sammeln, um uns bei der Verbesserung unserer Spiele zu helfen. Diese Daten werden auf unseren Servern oder Servern, die wir in der Cloud hosten, wie Microsoft Azure oder Amazon Web Services, gespeichert.

Wenn Sie sich für unsere Foren registrieren, speichern wir die persönlichen Daten, einschließlich der E-Mail-Adresse, die Sie uns zur Verfügung stellen. Beim Besuch unserer Website(s) und Foren können Cookies verwendet werden, um Sitzungsinformationen und Einstellungen zu speichern und sich über Sitzungen hinweg an Ihre Anmeldung zu erinnern. Benutzer, die keine Cookies verwenden möchten, können diese entweder ablehnen, was sich auf die Funktionalität der Website auswirkt, oder sie nach Beendigung des Besuchs unserer Website(s) löschen. Wie bei den meisten Websites werden beim Besuch unserer Website Protokolleinträge generiert, die Informationen wie die besuchte IP-Adresse und die aufgerufenen Seiten enthalten.

Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, geben wir Ihre personenbezogenen Daten niemals an Dritte weiter. Wir geben keine Informationen über Sie an Werbetreibende oder andere Personen weiter. Wir werden Ihnen niemals unaufgefordert E-Mails zusenden.

Wir können diese Richtlinie von Zeit zu Zeit aktualisieren.Gyűjthetünk játékkal kapcsolatos statisztikákat és hibajelentési/összeomlási adatokat, hogy segítsünk játékaink fejlesztésében. Ezeket az adatokat a szervereinken vagy a felhőben tárolt szervereinken tároljuk, például a Microsoft Azure vagy az Amazon Web Services szolgáltatásban.

Ha úgy dönt, hogy regisztrál a fórumunkra, akkor tároljuk az Ön által megadott személyes adatokat, beleértve az e-mail címet is. Weboldalunk(ok) és fórumaink látogatása cookie-kat használhat a munkamenet információinak és preferenciáinak tárolására, valamint a bejelentkezési adatok emlékezésére a munkamenetek során. Azok a felhasználók, akik nem kívánnak sütiket használni, vagy elutasíthatják azokat, ami hatással van a webhely működésére, vagy törölhetik azokat, miután befejezték a weboldalunk(ok) látogatását. A legtöbb webhelyhez hasonlóan a weboldalunk felkeresése naplóbejegyzéseket generál, amelyek olyan információkat tartalmaznak, mint a meglátogatott IP-cím és a felkeresett oldalak.

Hacsak törvény nem kötelezi, soha nem adjuk ki személyes adatait harmadik félnek. Nem osztunk meg semmilyen információt Önről hirdetőkkel vagy senki mással. Soha nem küldünk Önnek kéretlen e-mailt.

Ezt a szabályzatot időről időre frissíthetjük.Potremmo raccogliere statistiche relative ai giochi e segnalazioni di errori/dati di arresti anomali per aiutarci a migliorare i nostri giochi. Questi dati vengono archiviati sui nostri server o server che ospitiamo sul cloud, come Microsoft Azure o Amazon Web Services.

Se scegli di registrarti ai nostri forum, memorizzeremo le informazioni personali, incluso l’indirizzo e-mail, che ci fornisci. La visita dei nostri siti Web e forum può utilizzare i cookie per memorizzare informazioni sulla sessione, preferenze e ricordare il tuo accesso durante le sessioni. Gli utenti che non desiderano utilizzare i cookie possono rifiutarli, il che influisce sulla funzionalità del sito Web, o eliminarli dopo aver terminato la visita dei nostri siti Web. Come la maggior parte dei siti Web, la visita del nostro sito Web genererà voci di registro che contengono informazioni come l’indirizzo IP visitato e le pagine a cui si è effettuato l’accesso.

A meno che non sia imposto dalla legge, non forniamo mai i tuoi dati personali a terzi. Non condividiamo alcuna informazione su di te con inserzionisti o chiunque altro. Non ti invieremo mai e-mail non richieste.

Potremmo aggiornare questa politica di volta in volta.


ゲームの改善に役立てるために、ゲーム関連の統計およびエラー報告/クラッシュデータを収集する場合があります。このデータは、MicrosoftAzureやAmazonWeb Servicesなど、当社のサーバーまたはクラウド上でホストするサーバーに保存されます。

あなたが私たちのフォーラムに登録することを選択した場合、私たちはあなたが私たちに提供した電子メールアドレスを含む個人情報を保存します。当社のウェブサイトやフォーラムにアクセスすると、Cookieを使用してセッション情報や設定を保存し、セッション間でのログインを記憶する場合があります。 Cookieを使用したくないユーザーは、Cookieを拒否するか、Webサイトの機能に影響を与えるか、Webサイトへのアクセスが終了した後にCookieを削除することができます。ほとんどのWebサイトと同様に、当社のWebサイトにアクセスすると、アクセスしたIPアドレスやアクセスしたページなどの情報を含むログエントリが生成されます。

法律で強制されない限り、お客様の個人情報を第三者に提供することはありません。お客様に関する情報を広告主や他の人と共有することはありません。迷惑メールを送信することはありません。

このポリシーは随時更新される場合があります。게임 개선을 위해 게임 관련 통계 및 오류 보고/충돌 데이터를 수집할 수 있습니다. 이 데이터는 Microsoft Azure 또는 Amazon Web Services와 같이 클라우드에서 호스팅하는 서버 또는 서버에 저장됩니다.

귀하가 당사 포럼에 등록하기로 선택하면 귀하가 당사에 제공한 이메일 주소를 포함한 개인 정보가 저장됩니다. 당사 웹사이트 및 포럼을 방문하면 쿠키를 사용하여 세션 정보, 기본 설정을 저장하고 세션 전반에 걸쳐 로그인을 기억할 수 있습니다. 쿠키 사용을 원하지 않는 사용자는 웹사이트 기능에 영향을 미치는 쿠키를 거부하거나 당사 웹사이트 방문을 마친 후 쿠키를 삭제할 수 있습니다. 대부분의 웹사이트와 마찬가지로 당사 웹사이트를 방문하면 방문한 IP 주소 및 액세스한 페이지와 같은 정보가 포함된 로그 항목이 생성됩니다.

법에 의해 강제되지 않는 한, 우리는 귀하의 개인 정보를 제3자에게 절대 제공하지 않습니다. 우리는 광고주 또는 다른 사람과 귀하에 대한 정보를 공유하지 않습니다. 원치 않는 이메일은 절대 보내지 않습니다.

이 정책은 수시로 업데이트될 수 있습니다.


Podemos coletar estatísticas relacionadas ao jogo e relatórios de erros/dados de falhas para nos ajudar a melhorar nossos jogos. Esses dados são armazenados em nossos servidores ou servidores que hospedamos na nuvem, como Microsoft Azure ou Amazon Web Services.

Se você optar por se registrar em nossos fóruns, armazenaremos as informações pessoais, incluindo o endereço de e-mail, que você nos fornecer. Visitar nosso(s) site(s) e fóruns pode usar cookies para armazenar informações de sessão, preferências e lembrar seu login em todas as sessões. Os usuários que não desejam usar cookies podem rejeitá-los, o que afeta a funcionalidade do site, ou excluí-los após terminar de visitar nosso(s) site(s). Como a maioria dos sites, visitar nosso site gerará entradas de log que contêm informações como o endereço IP visitado e quais páginas foram acessadas.

A menos que seja obrigado por lei, nunca fornecemos seus dados pessoais a terceiros. Não compartilhamos nenhuma informação sobre você com anunciantes ou qualquer outra pessoa. Nunca lhe enviaremos e-mails não solicitados.

Podemos atualizar esta política de tempos em tempos.Môžeme zhromažďovať štatistiky súvisiace s hrami a údaje o chybách/zlyhaní, ktoré nám pomôžu zlepšiť naše hry. Tieto údaje sú uložené na našich serveroch alebo serveroch, ktoré hosťujeme v cloude, ako sú Microsoft Azure alebo Amazon Web Services.

Ak sa rozhodnete zaregistrovať do našich fór, uložíme osobné údaje vrátane e-mailovej adresy, ktoré nám poskytnete. Návšteva našich webových stránok a fór môže používať súbory cookie na ukladanie informácií o reláciách, preferenciách a zapamätanie si vášho prihlásenia počas relácií. Používatelia, ktorí si neželajú používanie cookies, ich môžu odmietnuť, čo má vplyv na funkčnosť webovej stránky, alebo ich vymazať po ukončení návštevy našich webových stránok. Ako väčšina webových stránok, návšteva našej webovej stránky vygeneruje záznamy denníka, ktoré obsahujú informácie, ako je IP adresa, ktorú ste navštívili, a ktoré stránky boli navštívené.

Pokiaľ to zákon nevyžaduje, nikdy neposkytujeme vaše osobné údaje tretej strane. Žiadne informácie o vás nezdieľame s inzerentmi ani s nikým iným. Nikdy vám nebudeme posielať nevyžiadané e-maily.

Tieto zásady môžeme z času na čas aktualizovať.Podemos recopilar estadísticas relacionadas con el juego e informes de errores/datos de fallas para ayudarnos a mejorar nuestros juegos. Estos datos se almacenan en nuestros servidores o servidores que alojamos en la nube, como Microsoft Azure o Amazon Web Services.

Si elige registrarse en nuestros foros, almacenaremos la información personal, incluida la dirección de correo electrónico, que nos proporcione. Visitar nuestro(s) sitio(s) web y foros puede usar cookies para almacenar información de sesión, preferencias y recordar su inicio de sesión en todas las sesiones. Los usuarios que no deseen utilizar cookies pueden rechazarlas, lo que puede afectar la funcionalidad del sitio web, o eliminarlas después de terminar de visitar nuestro(s) sitio(s) web. Como la mayoría de los sitios web, visitar nuestro sitio web generará entradas de registro que contienen información como la dirección IP que visitó y a qué páginas se accedió.

A menos que lo exija la ley, nunca proporcionamos sus datos personales a un tercero. No compartimos ninguna información sobre usted con los anunciantes ni con nadie más. Nunca le enviaremos correo electrónico no solicitado.

Es posible que actualicemos esta política de vez en cuando.Мы можем собирать статистику, связанную с игрой, и отчеты об ошибках/данные о сбоях, чтобы помочь нам улучшить наши игры. Эти данные хранятся на наших серверах или серверах, которые мы размещаем в облаке, таких как Microsoft Azure или Amazon Web Services.

Если вы решите зарегистрироваться на наших форумах, мы будем хранить личную информацию, включая адрес электронной почты, который вы нам предоставляете. При посещении нашего веб-сайта (ов) и форумов могут использоваться файлы cookie для хранения информации о сеансе, предпочтений и запоминания вашего входа в систему между сеансами. Пользователи, которые не хотят использовать файлы cookie, могут либо отказаться от них, что может повлиять на функциональность веб-сайта, либо удалить их после завершения посещения нашего веб-сайта (ов). Как и на большинстве веб-сайтов, при посещении нашего веб-сайта будут создаваться записи в журнале, которые содержат такую ​​информацию, как IP-адрес, который был посещен, и какие страницы были доступны.

За исключением случаев, предусмотренных законом, мы никогда не передаем ваши личные данные третьим лицам. Мы не передаем информацию о вас рекламодателям или кому-либо еще. Мы никогда не отправим вам нежелательную электронную почту.

Мы можем время от времени обновлять эту политику.Vi kan samla in spelrelaterad statistik och felrapportering/kraschdata för att hjälpa oss att förbättra våra spel. Denna data lagras på våra servrar eller servrar som vi är värdar för i molnet, såsom Microsoft Azure eller Amazon Web Services.

Om du väljer att registrera dig för våra forum kommer vi att lagra den personliga informationen, inklusive e-postadress, som du lämnar till oss. Att besöka våra webbplats(er) och forum kan använda cookies för att lagra sessionsinformation, inställningar och komma ihåg din inloggning över sessioner. Användare som inte vill använda cookies kan antingen avvisa dem, vilket min påverkan på webbplatsens funktionalitet, eller radera dem efter att ha besökt våra webbplatser. Som de flesta webbplatser kommer ett besök på vår webbplats att generera loggposter som innehåller information som IP-adressen som besökte och vilka sidor som besöktes.

Såvida det inte är tvingande enligt lag ger vi aldrig dina personuppgifter till en tredje part. Vi delar ingen information om dig med annonsörer eller någon annan. Vi kommer aldrig att skicka oönskad e-post till dig.

Vi kan komma att uppdatera denna policy då och då.Oyunlarımızı geliştirmemize yardımcı olması için oyunla ilgili istatistikler ve hata raporlama/çökme verileri toplayabiliriz. Bu veriler, Microsoft Azure veya Amazon Web Services gibi bulut üzerinde barındırdığımız sunucularımızda veya sunucularımızda depolanır.

Forumlarımıza kaydolmayı seçerseniz, bize verdiğiniz e-posta adresi de dahil olmak üzere kişisel bilgileri saklayacağız. Web sitemizi/sitelerimizi ve forumlarımızı ziyaret etmek, oturum bilgilerini, tercihleri ​​depolamak ve oturumlar arasında oturum açma bilgilerinizi hatırlamak için çerezleri kullanabilir. Tanımlama bilgilerini kullanmak istemeyen kullanıcılar, web sitesi işlevselliğini etkileyen bunları reddedebilir veya web sitemizi/sitelerimizi ziyaret etmeyi bitirdikten sonra silebilir. Çoğu web sitesi gibi, web sitemizi ziyaret etmek, ziyaret edilen IP adresi ve hangi sayfalara erişildiği gibi bilgileri içeren günlük girişleri üretecektir.

Kanunen zorunlu olmadıkça, kişisel bilgilerinizi asla üçüncü bir tarafa vermeyiz. Sizinle ilgili hiçbir bilgiyi reklamcılarla veya başkalarıyla paylaşmıyoruz. Size asla istenmeyen e-posta göndermeyeceğiz.

Bu politikayı zaman zaman güncelleyebiliriz.